Promatik Sp. z o.o. Sp.K. realizuje „projekt Wzrost pozycji rynkowej firmy PROMATIK dzięki wdrożeniu założeń Strategii Wzorniczej”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję  Umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-26-0004/19-00

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy PROMATIK poprzez wzrost jej potencjału

technologicznego i zarządzania wzornictwem, dzięki wdrożeniu kluczowych założeń Strategii Wzorniczej

obejmujących:

 1. Wdrożenie innowacji organizacyjnej – Modernizacja zasobów organizacyjnych w firmie
 2. Wdrożenie wzorniczej innowacji produktowej – Skalowalna Uniwersalna Zgrzewarka SUZI
 3. Wdrożenie wzorniczej innowacji procesowej – Kompleksowe unowocześnienie procesów produkcyjnych
 4. Wdrożenie wzorniczej innowacji marketingowej – Przebudowa programu marketingowego firmy

Kluczowym efektem realizowanego projektu będzie wzrost poziomu wykorzystania innowacyjności w firmie PROMATIK, co będzie miało kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju i pozycji firmy.

Efekty pośrednie:

 1. Poprawa sprawności realizacji procesów produkcyjnych, w tym zwiększenie wydajności, upraszczanie procesów, skracanie długości trwania cyklu produkcyjnego.
 2. Ograniczenie kosztów operacyjnych.
 3. Widoczna zmiana wizerunku firmy PROMATIK (prestiż firmy).
 4. Wzrost poziomu wykorzystania wzornictwa w tworzonych produktach oraz umiejętne zarządzanie wzornictwem.
 5. Dywersyfikacja rozwojowa, rozszerzenie sfery działalności.
 6. Wzrost rozpoznawalności produktów firmy w kraju i zagranicą.
 7. Dopasowanie oferty do oczekiwań rynku docelowego.
 8. Wzmocnienie i rozbudowa zaplecza technicznego.
 9. Zwiększenie udziału nowoczesnego wzornictwa w procesie tworzenia oferty.
 10. Udoskonalenie systemu obsługi klientów.
 11. Maksymalizacja wyników poprzez wzrost jakości produkcji i marketingu

Wartość wydatków całkowitych projektu wynosi 2 907 720.00 PLN, z czego dofinansowanie ze środków UE stanowi wartość 1 068 300.00 PLN.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2021/POPW 1.4 Z DNIA 10.05.2021

Szanowni Państwo

PROMATIK Sp. z o.o. Sp. K. stosując zasadę rozeznania rynku opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym w związku z realizacją projektu pt.  „Wzrost pozycji rynkowej firmy PROMATIK dzięki wdrożeniu założeń Strategii Wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w ramach Umowy o dofinansowanie POPW.01.04.00-26-0004/19-00.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa trwałych elementów systemu identyfikacji wizualnej firmy PROMATIK i SUZ-I – jeden zestaw

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Ofertę należy dostarczyć mailowo na adres ajastrzebska@promatik-kielce.com.pl (w formie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w tytule maila „Oferta na elementy systemu identyfikacji wizualnej”), osobiście lub pocztą/kurierem do siedziby Zamawiającego,
  do dnia 17.05.202 Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego
 1. Ofertę złożona inną drogą niż wiadomością e-mail zawierającą wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwę i adres Dostawcy oraz dopisać „Oferta na elementy systemu identyfikacji wizualnej”.
 2. Oferty złożone po terminie oraz dostarczone w sposób niezgodny z ust. 1 i 2 nie będą rozpatrywane.

Pobierz pełną dokumentację postępowania

WYNIK POSTĘPOWANIA NR 11/2021/POPW 1.4 Z DNIA 07.05.2021

Szanowni Państwo

PROMATIK Sp. z o.o. Sp. K. stosując zasadę rozeznania rynku opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, informuje o dokonaniu wyboru ofert w postępowaniu organizowanym w związku z realizacją projektu pt.  „Wzrost pozycji rynkowej firmy PROMATIK dzięki wdrożeniu założeń Strategii Wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w ramach Umowy o dofinansowanie POPW.01.04.00-26-0004/19-00.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa projektu wzorniczego oprogramowania do sterowania S UZ-I

Wybrany podmiot: Infonetax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
NIP: 6572736550

Oferowana cena netto: 45.000,00 PLN

(Zakończono) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2021/POPW 1.4 Z DNIA 07.05.2021

Szanowni Państwo

PROMATIK Sp. z o.o. Sp. K. stosując zasadę rozeznania rynku opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym w związku z realizacją projektu pt.  „Wzrost pozycji rynkowej firmy PROMATIK dzięki wdrożeniu założeń Strategii Wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w ramach Umowy o dofinansowanie POPW.01.04.00-26-0004/19-00.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa projektu wzorniczego oprogramowania do sterowania S UZ-I

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Ofertę należy dostarczyć mailowo na adres ajastrzebska@promatik-kielce.com.pl (w formie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w tytule maila „Oferta na projekt oprogramowania”), osobiście lub pocztą/kurierem do siedziby Zamawiającego,
  do dnia 14.05.202 Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego
 2. Ofertę złożona inną drogą niż wiadomością e-mail zawierającą wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwę i adres Dostawcy oraz dopisać „Oferta na projekt oprogramowania”.
 3. Oferty złożone po terminie oraz dostarczone w sposób niezgodny z ust. 1 i 2 nie będą rozpatrywane.

Pobierz pełną dokumentację postępowania

WYNIK POSTĘPOWANIA NR 9/2021/POPW 1.4 Z DNIA 23.04.2021

Szanowni Państwo

PROMATIK Sp. z o.o. Sp. K. stosując zasadę rozeznania rynku opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, informuje o dokonaniu wyboru ofert
w postępowaniu organizowanym w związku z realizacją projektu pt.  „Wzrost pozycji rynkowej firmy PROMATIK dzięki wdrożeniu założeń Strategii Wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w ramach Umowy o dofinansowanie POPW.01.04.00-26-0004/19-00.

Przedmiotem niniejszego zamówienia dostawa nowego fabrycznie środka trwałego – ultradźwiękowego urządzenia myjącego

Wybrany podmiot:
POLSONIC Palczynski Sp. J.
02-293 Warszawa, ul. Gidzińskiego 1b
NIP: 5210090087

Oferowana cena netto: 23.700,00 zł

(Zakończono) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2021/POPW 1.4 Z DNIA 23.04.2021

Szanowni Państwo

PROMATIK Sp. z o.o. Sp. K. stosując zasadę rozeznania rynku opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym
w związku z realizacją projektu pt.  „Wzrost pozycji rynkowej firmy PROMATIK dzięki wdrożeniu założeń Strategii Wzorniczej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w ramach Umowy o dofinansowanie POPW.01.04.00-26-0004/19-00.

Przedmiotem niniejszego zamówienia dostawa nowego fabrycznie środka trwałego – ultradźwiękowego urządzenia myjącego

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Ofertę należy dostarczyć mailowo na adres ajastrzebska@promatik-kielce.com.pl (w formie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w tytule maila „Oferta na myjkę ultradźwiękową”), osobiście lub pocztą/kurierem do siedziby Zamawiającego,
  do dnia 30.04.202 Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego
 1. Ofertę złożona inną drogą niż wiadomością e-mail zawierającą wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwę i adres Dostawcy oraz dopisać „Oferta na myjkę ultradźwiękową”.
 2. Oferty złożone po terminie oraz dostarczone w sposób niezgodny z ust. 1 i 2 nie będą rozpatrywane.

Pobierz pełną dokumentację postępowania

Z okazji nadchodzących Świąt.
Pragniemy wszystkim Serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę.
Oraz złożyć Naszym Pracownikom, Klientom i Partnerom
Moc gorących życzeń:
Zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności a także
spełnienia marzeń.
Terabajtów radości, miłości i wypoczynku,
a w Nowym Roku 2024 ciekawych wyzwań.

PROMATIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Wzrost pozycji rynkowej firmy PROMATIK dzięki wdrożeniu założeń Strategii Wzorniczej

Dofinansowanie projektu z UE: 1 068 300,00 zł

Dotacja na kapitał obrotowy dla PROMATIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Dofinansowanie projektu z UE: 89 893,08 zł

PROMATIK PLUS M.Strzelecki, R. Sinkiewicz i R. Miernecki spółka cywilna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Dotacja na kapitał obrotowy dla PROMATIK PLUS M.STRZELECKI, R,SINKIEWICZ I R.MIERNECKI SPÓŁKA CYWILNA.

Dofinansowanie projektu z UE: 89 893,08 zł

Skip to content